NORSCREEN-studien

Hjerterytmeforstyrrelser er vanlig. Hjerteflimmer eller atrieflimmer (AF) er den vanligste rytmeforstyrrelsen. Ubehandlet atrieflimmer medfører økt risiko for blant annet hjertesvikt og hjerneslag. Ved NORSCREEN-studien ønsker vi å undersøke hvor vanlig det er med atrieflimmer, hvem som har atrieflimmer uten å vite om det og om riktig diagnose og behandling kan forebygge komplikasjoner som tidlig død, hjerneslag og hjertesvikt.

NORSCREEN-studien gjennomføres av Oslo Universitetssykehus i samarbeid med bl.a. Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Studiesenter er ved Sørlandet sykehus. Totalt 20 000 studiedeltakere skal inkluderes. For å delta må du tilfredsstille visse inklusjonskriterier, bl.a. må du være over 65 år, ikke ha atrieflimmer påvist hos lege tidligere og ha tilgang til en smarttelefon.

Aktuelle deltakere i studien vil bli invitert via Helsenorge.no. Dersom du  kan delta i studien må du signere et digitalt samtykke til deltakelse. Dette må bekreftes med bruk av BankID. Du vil også bli bedt om å fylle ut et digitalt spørreskjema om bl.a. alder, kjønn, høyde, vekt, røykevaner, trening, tidligere hjertesykdommer og bruk av hjertemedisiner. Samtykke og personoplysninger lagres trygt i Tjeneste for Sensitive Data ved Universitetet i Oslo.

Du vil deretter bli randomisert (trukket lodd) til å enten gjennomføre en hjerterytmetest eller ikke. De som skal gjennomføre hjerterytmetesten vil få en liten sensor (ECG247) som skal klistres over brystbenet i helst minst 3 dager, men gjerne opptil en uke. Sensoren blir sendt til deg i posten. Du skal ikke betale for sensoren. Brukerveiledning medfølger, men du kan også se den ved å trykke på “Brukerveiledning“. Det er svært viktig at du logger inn i ECG247 appen med invitasjonskoden du får tilsendt sammen med sensoren. 

 

Hjertesensoren registrerer de elektriske signalene i hjertet (EKG), analyserer disse og sender utvalgte opptak via din mobiltelefon til en studiedatabase. Du må derfor ha en smarttelefon som du kan installere en app på. Telefonen må være i nærheten av sensoren i hele studieperioden. Telefonen må også ha internett-tilgang (mobildata). Når testen er ferdig skal du returnere hjertesensoren i en returkonvolutt. Hjerterytmetesten skal gjennomføres to ganger i løpet av studieperioden. Alle testene blir vurdert av lege, men du vil kun bli kontaktet om resultatene dersom testen viser rytmeforstyrrelser. Dersom du ikke blir kontaktet er testen helt normal.

Alle deltakere vi få spørreskjemaer tilsendt elektronisk i løpet av studieperioden. Vi vil også hente opplysninger fra norske helseregistre og vi vil analysere de helseøkonomiske konsekvensene av en slik studie.

Fordeler og ulemper ved å delta i studien

Studien vi kunne bidra til bedre kunnskap om atrieflimmer og forebygging av bl.a. hjerneslag i fremtiden. Selve undersøkelsen er ufarlig og innebærer ingen risiko. Noen vil kunne oppleve litt hudirritasjon/kløe på grunn av plasteret.

Frivillig deltakelse og mulighet til å trekke samtykke

Det er helt frivillig å delta i studien. Dersom du ønsker å delta signerer du samtykkeerkæringen elektronisk. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke tilbake. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du ønsker å trekke deg kan du trekke tilbake ditt samtykke via lenken du brukte for å signere samtykket.

Hva skjer med opplysningene om deg?

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.

 

Alle opplysninger vil bli analysert uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger. Det er kun prosjektleder som har tilgang til denne koden.

 

Opplysningene om deg vil bli anonymisert eller slettet senest fem år etter prosjektslutt.

Hva skjer med prøver som blir tatt av deg?

Resultatene fra EKG opptakene og svar på spørreskjemaene vil bli lagret for videre analyser. Dersom EKG opptakene fra sensoren viser hjerterytmeforstyrrelser vil du bli informert om dette og anbefalt videre utredning/behandling hos fastlege eller poliklinikk/sykehus.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet har du rett til:

  • innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg
  • å få rettet personoplysninger om deg
  • å få slettet personopplysninger om deg
  • å få utlevert kopi av dine personopplysninger
  • å sende klage til Personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

 

Forsikring

Alle studiedeltakere vil ha forsikringsdekning i henhold til Personskadeloven. Ta evt. kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for ytterligere opplysninger.

Økonomi

Deltakelse i studien er gratis og du vil ikke få økonomisk kompensasjon for deltakelse. Evt. utgifter refunderes ikke

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet (477781), og har gitt forhåndsgodkjenning. Etter personopplysningsloven har behandlingsansvarlig institusjon, ansvaret for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i allmenne interesser og forskning i EUs personvernregulativ (General Data Protection Regulation – GDPR) etter artikkel 6 (1) e og artikkel 9 (2) og ditt samtykke. Behandling av personopplysninger er vurdert av personvernombudet ved Oslo universitetssykehus. Kontaktinformasjon til personvernombudet: personvern@ous-hf.no

Kontaktopplysninger

Kontaktinformasjon finner du her